K.V.K.K, Gizlilik ve Güvenlik

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ
Mersin Yat Limanı İşletmeleri A.Ş.(“Şirket”) olarak, müşteri mahremiyetine ve bu doğrultuda müşterilerimize ait her tür verinin işlenmesine ve saklanmasına büyük özen göstermekteyiz. Şirket çalışanlarımız, iş ortaklarımız, tekne sahiplerimiz ve üçüncü kişilerin kişisel verilerini, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi toplayıp kayıt altına almaktayız.

  Şirketimizce verilen hizmete bağlı olarak otomatik ya da otomatik olmayan yollarla toplanan verileniz aşağıda yer alan maddeler doğrultusunda işlenmektedir.
 • Adınız, Soyadınız, TC Kimlik Numaranız, Doğum Tarihiniz, Doğum Yeriniz, Cinsiyetiniz, Ev Adresiniz, İş Adresiniz, Telefon Numaranız, E-MAIL adresiniz, Vize ya da Pasaport Bilgileriniz, Ehliyetiniz ve Araç Plakanız, Mesleğiniz, Eğitim Durumunuz, Medeni Durumunuz.
 • Kredi kartı, Hesap numarası ve IBAN bilgileriniz, Fatura bilgileriniz, Vergi Kimlik numaranız.
 • Elektronik olan ya da olmayan yöntemlerle edinilebilecek işitsel ve görsel verileriniz.
 • İş başvurusunda bulunmanız halinde temin edilen özgeçmişiniz ve diğer kişisel verileriniz.
 • Mersin Yat Limanı İşletmeleri A.Ş. çalışanı ya da ilişkili çalışan olmanız halinde hizmet akdiniz ve işe yatkınlığınız ile ilgili her türlü kişisel verileriniz.
 • İnternet sitemiz ve sosyal medya hesaplarımız kullanmanız halinde elde edilen diğer verileriniz.
 • Resmi kurumlar, ilgili kurumlar ve kuruluşlar ve yetkili kişiler gözetiminde yapılacak bilgilendirmelerin ve beyanların yürütüle bilmesi ve işlemlerin, denetimlerin ve soruşturmaların yapılabilmesi.Yasal düzenleyici gereksinimlerin yerine getirile bilmesi.
 • Mersin Yat Limanı İşletmeleri A.Ş. tarafından verilen hizmetlerin karşılığında fatura tanzim edilebilmesi, gerekli işlemlerin yapılabilmesi ve ilgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerin korunması.
 • Tekne Sahiplerine, kiracılara ve müşterilerimize yönelik tanıtım, kampanya, fırsat, duyuru ve diğer bilgilendirmeler yapılarak kişiye özel pazarlama faaliyetleri sunula bilmesi ve müşterilerle iletişime geçebilmesi.
 • Ayrıca 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında ve bağlı mevzuat, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve bağlı mevzuat, 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere, ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimizin çerçevesinde; söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerimizin yerine getirile bilmesini sağlamak amacıyla da, kişisel verileriniz işlenmektedir.

Mersin Yat Limanı İşletmeleri A.Ş. ile paylaşılmasına rıza gösterdiğiniz kişisel verilerinizin, tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunula bilmesi ve kişisel olarak size uygun tanıtım, satış, pazarlama, bilgilendirme, promosyon, kampanya bildirimi, üyelik işlemleri, çalışan özlük dosyalarının hazırlanması ve yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacı ile her türlü elektronik iletişim yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi için Mersin Yat Limanı İşletmeleri A.Ş. tarafından toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine, saklanmasına, ilgili bakanlıklar, müdürlükler, resmi kurum ve kuruluşlara, düzenleyici ve denetleyici kurumlara, Sosyal Güvenlik Kurumu, sigorta şirketleri, avukatlar, vergi danışmanları ve denetleyicileri olmak üzere üçüncü kişilerle ve diğer üçüncü kişilerle paylaşılabilecektir.

Mersin Yat Limanı İşletmeleri A.Ş. ile paylaşmış olduğunuz tüm kişisel verileriniz, Şirketimize ait olan veri tabanında 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu doğrultusunda gizli olarak saklanacaktır. Gerekli görülmedikçe üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Verilerinizin işlenmesini gerektiren sebep ortadan kalktığında ya da ilgili Kanunların belirlediği süre geçince tarafımızca silinecek, yok edilecek ve ya anonim hale getirilerek kullanılmaya devam edilebilecektir. Şirketimiz, kişisel verilerin bulunduğu bilişim sistemlerine yetkisiz erişimlere ve hukuka aykırı veri işlemelere karşı korunmasını sağlamak amacıyla ve bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşası, değiştirilmesi ve ya imha edilmesine karşı gerekli önlemleri almaktadır. Şirketimiz gerekli önlemleri almasına karşın, web sitesi ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, bu durum derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurluna bildirilir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu doğrultusunda sahip olduğunuz haklarınız; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.


Sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için ve paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizle ilgili değişiklik ve ya güncelleme yapmak için info@mersinmarina.com.tr adresine e-mail atarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.